Pacienti

Programari Online
Informatii Covid 19

Adrese utile

• Agentia Nationala a Medicamentelor - www.anm.ro
• Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vrancea - www.casvn.ro
• Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - www.casan.ro
• Catalog Medicamente - www.msf-dgf.ro
• Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate - www.cpss.ro
• Colegiul Medicilor - www.cmr.ro
• Consiliul Judetean Vrancea - www.cjvrancea.ro
• Directia de Sanatate Publica Vrancea - www.dspvn.ro
• DRG - Centrul de Cercetare si Evaluare a Serviciilor de Sanatate - www.drg.ro
• Ghid Medical Online - www.romedic.ro
• Guvernul Romaniei - www.guv.ro
• Ministerul Sanatatii - www.ms.ro
• Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Vrancea - www.oamgmamr-vrancea.ro
• Prefectura Vrancea - www.prefecturavrancea.ro
• Primaria Focsani - www.focsani.info
• Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti - www.snspms.ro
• World Health Organization - www.who.int

Drepturile si obligatiile pacientului in timpul spitalizarii

- drepturile pacientului: descarcati documentul original (in format MS Word)
- obligatiile pacientului: descarcati scan al documentului original (in format PDF)

Chestionar de feedback al pacientului

- descarcati documentul integral de la Ministerul Sanatatii (in format MS Word), continand acest chestionar
- sau descarcati chestionarul intern de satisfactie a pacientilor (in format PDF)
- sau completati acest chestionar direct in site-ul Ministerului Sanatatii, aici:

- nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal: OMS nr. 1501/09.01.2017 (in format PDF)

Program de vizita

 • Luni - Vineri: orele 15.00 - 20.00
 • Sambata - Duminica: orele 10.00 - 20.00

 • Garzi


  Laborator Anatomie patologica - Pavilion central, parter

  Orar: Luni-vineri 8-14
  Medic sef sectie: Andronic Viorica
  Tel: 0237625000, int 170-laborator, sau int 210- medic sef


  Program ambulator

  Programarile se pot face la tel. 0237625000, int. 257 sau 0237626610 (Fisier Ambulator)
  Programarile pentru consultatii efectuate de medicii din spital se fac la tel. 0237625000 (solicitand peratorului de centrala interiorul sectiei dorite)

  • Laborator Explorari functionale
   Policlinica, Et. 1, cam. 90
   Medici
   - Dr. Petrea Carmen: Lu, Ma, Jo, Vi 7-14; Mi 13-20
   Asistenti medicali
   - Lu, Ma, Mi, Jo, Vi: 7-15/12-20
  • Programul cabinetelor din ambulator: descarcati scan al documentului original (in format PDF)

  Investigatii paraclinice

  Descarcati documentul (in format MS Word), continand lista investigatiilor paraclinice si preturile acestora


  Servicii medicale oferite

  CONDITIILE ACORDARII SERVICIILOR MEDICALE IN CADRUL
  SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA “Sf. Pantelimon” FOCSANI

  In conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotarârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, Spitalul Judetean de Urgenta “Sf.Pantelimon” Focsani acorda servicii medicale sub forma de:

  • spitalizare in regim continuu – forma de internare prin care se acorda asistenta medicala preventiva, curativa, de recuperare si paliativa pe toata durata necesara rezolvarii complete a cazului respectiv, durata de spitalizare mai mare de 12 ore;
  • spitalizare in regim de zi – reprezinta o alternativa la spitalizarea continua pentru pacientii care nu necesita supraveghere medicala mai mare de 12 ore/vizita (zi).

  Asistenta medicala acordata la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta “Sf.Pantelimon"Focsani in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor.

  CRITERII DE INTERNARE:

  • urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua;
  • boli cu potential endemoepidemic care necesita izolare si tratament;
  • bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu sau in spitalizare de zi.

  Factorii de care trebuie sa se tina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua:

  • severitatea semnelor si simptomelor prezentate de pacient;
  • predictibilitatea medicala a unei evolutii negative, nedorite a pacientului;
  • nevoia pentru si disponibilitatea analizelor/investigatiilor diagnostice;
  • epuizarea resurselor diagnostice si terapeutice in celelalte domenii de asistenta medicala.

  Prevenirea spitalizarilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament si monitorizare, respectiv supraveghere corespunzatoare, in ambulatoriu si in spitalizare de zi, dupa caz.

  SERVICII MEDICALE SPITALICESTI ACORDATE IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI – sunt acele servicii care nu necesita internare continua și au o durata de maxim 12 ore/vizita (zi).

  CRITERIILE DE INTERNARE IN SPITALIZARE DE ZI SUNT:

  • urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pâna la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

  Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza biletului de internare eliberat de:

  • medicul de familie;
  • medicul de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
  • medicii din unitatile de asistenta medico-sociala;
  • medicii din centrele de dializa private aflate in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casa de asigurari de sanatate, dupa caz;
  • medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, care se afla in structura spitalelor ca unitati fara personalitate juridica;
  • medicii de medicina muncii.

  NU SE SOLICITA BILET DE INTERNARE (cf. art. 89 alin. (2) din anexa 2 la HG nr. 696/2021), IN URMATOARELE SITUATII :

  • pentru spitalizare continua:
   • urgente medico-chirurgicale;
   • boli cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament;
   • bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital;
   • cazurile care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
   • transferul intraspitalicesc in situatia in care se schimba tipul de ingrijire;
   • transferul interspitalicesc;
   • pacientii care au scrisoare medicala la externare cu indicatie de revenire pentru internare.
  • pentru spitalizare de zi, daca se acorda servicii de:
   • urgenta medico-chirurgicala;
   • monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
   • evaluare dinamica a raspunsului viroimunologic;
   • administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
   • monitorizarea sifilisului genital primar si sifilisului secundar al pielii si mucoaselor;
   • rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului;
   • pacientii care au scrisoare medicala la externare cu indicatie de revenire pentru internare.

  Pacientii care prezinta un bilet de internare vor putea fi programati pentru internare, in functie de afectiune si de gravitatea semnelor si simptomelor prezentate si de disponibilitatea serviciilor unitatii spitalicesti solicitate, indiferent de forma de spitalizare.

  Serviciile medicale spitalicesti preventive, curative, de recuperare si paliative cuprind:

  • consultatii;
  • investigatii;
  • stabilirea diagnosticului;
  • tratamente medicale si/sau chirurgicale;
  • ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare;
  • cazare si masa, dupa caz, in functie de tipul de spitalizare.

  DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE:

  • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist sau scrisoare medicala pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;

  • Buletin sau carte de identitate in termen de valabilitate;

  • Cardul de sanatate in termen de valabilitate;

  • Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru pacientii carora nu le-a fost emis cardul de sanatate sau din anumite motive nu au card;

  Documente suplimentare necesare, pe categorii de pacienți:

  • Angajati: Adeverinta tip (in original) de la locul de munca din care sa reiasa calitatea de asigurat si numarul de zile de concediu medical de care s-a beneficiat in ultimele 12 luni /24 luni calendaristice;

  • Pensionari: Cuponul de pensie (pe cât posibil din ultima luna anterioara internarii) (original sau xerocopie);

  • Coasigurat: Adeverinta tip (in original) din care reiese calitatea de coasigurat si ca persoana in a carei intretinere este coasiguratul, plateste contributia datorata;

  • Elevi peste 18 ani si studenti și tineri sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca: Adeverinta din care reiese calitatea elev/student sau copie a carnetului de elev/student vizat la zi;

  • Pentru bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate: Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;

  • Someri: Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberata de AJOFM Vrancea ;

  • Beneficiari de ajutor social: Act de identitate și adeverința eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;

  • Persoane incadrate in grad și tip de handicap: Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, și a documentului eliberat de unitațile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;


  Tarifele consultatiilor si ale analizelor medicale nedecontate de CJAS Vrancea

  Descarcati documentul (in format MS Word; documentul contine si valorile diverselor alte taxe percepute de spital)

  Modalitati de acces ale pacientilor catre spital

  - accesul catre Pavilionul Central se face dinspre intrarea din str. Cuza Voda 50-52, fiind accesibila atat pietonilor, cat si autovehiculelor; alternativ, exista posibilitatea accesului pietonal prin intrarea de pe str. Comisia Centrala, 2 bis (adresa valabila si pentru persoanele care vor sa ajunga la Directia unitatii (manager, secretariat, resurse umane, contabilitate). Transportul in comun este disponibil de asemenea - statiile din ambele sensuri fiind amplasate la 50-100 m de intrarea principala.
  - accesul catre Spitalul de Boli Infectioase se face pietonal sau cu autovehicule, prin intrarea din str. Comisia Centrala nr. 84; statiile de transport in comun se afla la distante de aprox. 200 m, inspre str. Cuza Voda
  - accesul catre sectia Pneumologie se face pietonal sau cu autovechicule, prin intrarea din str. Comisia Centrala nr. 35; statiile de transport in comun se aflat la distante de aprox. 300m, inspre str. Cuza Voda
  - accesul catre sectiile Psihiatrie, ORL si Dermatologie se face pietonal sau cu autovehicule, prin intrarea din str. Fundatura Comisia Centrala nr. 17; statiile de transport in comun se aflat la distante de aprox. 450m, inspre str. Cuza Voda
  - accesul catre Serviciul de Medicina Legala se face pietonal, prin curtea Spitalului sau cu autovehicule, prin intrarea dinspre str. Alecu Sihleanu 14

  Informatii privind internarea (documente necesare)

  Sunt necesare urmatoarele documente:
    - Bilet de trimitere / internare de la medical de familie sau medical specialist
    - Dovada calitatii de asigurat, astfel
  Pentru angajati:
    - Adeverinta de la locul de munca din care reiese ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile de sanatate
  Pentru pensionari:
    - Cupon de pensie din luna curenta sau cea precedenta ( originalul sau xerocopie )
    - Adeverinta care sa ateste calitatea de asigurat
  Pentru someri:
    - Adeverinta sau xerocopie dupa carnetul de somaj
  Pentru coasigurati ( sot, sotie, parinti ):
    - Adeverinta de coasigurat
  Pentru persoanele fara venit si fara calitatea de asigurat:
    - Chitanta de la C.A.S. Vrancea privind plata asigurarii medicale
  Copii sub 18 ani:
    - Xerocopie dupa certificatul de nastere ( pentru copii sub 14 ani ), sau dupa cartea de identitate
    - Adeverinta de elev
  Persoanele cu handicap:
    - Xerocopie dupa certificatul de persoana cu handicap
    - Buletinul sau cartea de identitate

  Informatii privind externarea

  La finalizarea investigatiilor / tratamentului sau depasirea fazei acute a bolii, la externarea pacientului se completeaza urmatoarele :
    - Biletul de iesire din spital
    - Certificatul de concediu medical ( dupa caz )
    - Reteta, dupa caz, indicatii de tratament si regim alimentar de viata si de munca; recomandari
    - Scrisoare medicala in 2 ( doua ) exemplare, din care 1 ( una ) se va inmana pacientului spre a fi transmisa medicului de familie
    - Dupa caz este necesara achitarea taxei de coplata pentru durata spitalizarii in cuantum de 10 lei
    - Decontul pacientului
  Toate documentele se elibereaza cu obligatia ca acestea sa contina explicat toate elementele care atesta evaluarea starii de sanatate a asiguratului la momentul externarii.

  Coplata

  Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Pantelimon” Focsani incaseaza o coplata in valoare de 10 lei pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua. Exceptie fac serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala.

  Spitalul Judetean de Urgenta “Sf Pantelimon” Focsani incaseaza o coplata in valoare de 10 lei pentru serviciile de medicina fizica si de reabilitare din bazele de tratament, pe toata seria de proceduri ( 4 proceduri * 10 zile ).

  Categoriile de asigurati scutite de coplata prevazute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  “ART. 225”

  • Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224, dupa cum urmeaza:
   • copiii pâna la vârsta de 18 ani;
   • tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pâna la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii;
   • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
   • persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pâna la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;
   • toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale;
   • persoanele cetateni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
   • persoanele retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse, care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva.
  • Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f) sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224 si in cazul in care nu detin cod numeric personal, in termen de maximum un an de zile de la data primei prezentari la furnizorul de servicii medicale.
  • Persoanele prevazute la alin. (2) care solicita servicii medicale, vor declara ca nu sunt inregistrate in registrele de stare civila, cu exceptia copiilor de pâna la 14 ani si a persoanelor cu handicap, pentru care declaratia se formuleaza de catre persoanele care le insotesc la furnizorul de servicii medicale.
  • In toate cazurile in care se vor aplica prevederile alin. (2) furnizorii de servicii medicale vor anunta de indata organele de politie si serviciile de asistenta sociala din raza teritoriala a furnizorului de servicii medicale, in vederea efectuarii procedurilor de inregistrare a nasterii acestor persoane in registrele de stare civila conform legii sau identificarii lor, dupa caz.
  • Fapta persoanei privind declararea neconforma cu realitatea constituie infractiune de fals privind identitatea si se pedepseste conform prevederilor Codului penal."