Pacienti

Programari Online
Informatii Covid 19

Adrese utile

• Agentia Nationala a Medicamentelor - www.anm.ro
• Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vrancea - www.casvn.ro
• Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - www.casan.ro
• Catalog Asociatii de Pacienti - infrastructura-sanatate.ms.ro/asociatii-pacienti
• Catalog Medicamente - www.msf-dgf.ro
• Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate - www.cpss.ro
• Colegiul Medicilor - www.cmr.ro
• Consiliul Judetean Vrancea - www.cjvrancea.ro
• Directia de Sanatate Publica Vrancea - www.dspvn.ro
• DRG - Centrul de Cercetare si Evaluare a Serviciilor de Sanatate - www.drg.ro
• Ghid Medical Online - www.romedic.ro
• Guvernul Romaniei - www.guv.ro
• Ministerul Sanatatii - www.ms.ro
• Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - Filiala Vrancea - www.oamgmamr-vrancea.ro
• Prefectura Vrancea - www.prefecturavrancea.ro
• Primaria Focsani - www.focsani.info
• Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti - www.snspms.ro
• World Health Organization - www.who.int
• Platforma Nationala de Pregatire pentru Situatii de Urgenta – fiipregătit.ro

Drepturile si obligatiile pacientului in timpul spitalizarii

- drepturile pacientului: descarcati documentul original (in format MS Word)
- obligatiile pacientului: descarcati scan al documentului original (in format PDF)

Administrare

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, conform art. 5 al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Chestionar de feedback al pacientului

- descarcati documentul integral de la Ministerul Sanatatii (in format MS Word), continand acest chestionar
- sau descarcati chestionarul intern de satisfactie a pacientilor (in format PDF)
- sau completati acest chestionar direct in site-ul Ministerului Sanatatii, aici:

- nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal: OMS nr. 1501/09.01.2017 (in format PDF)

Program de vizita

 • Luni - Vineri: orele 15.00 - 20.00
 • Sambata - Duminica: orele 10.00 - 20.00


 • Laborator Anatomie patologica - Pavilion central, parter

  Orar: Luni-vineri 8-14
  Medic sef sectie: Andronic Viorica
  Tel: 0237625000, int 170-laborator, sau int 210- medic sef


  Program ambulator

  Programarile se pot face la tel. 0237625000, int. 257 sau 0237626610 (Fisier Ambulator)
  Programarile pentru consultatii efectuate de medicii din spital se fac la tel. 0237625000 (solicitand peratorului de centrala interiorul sectiei dorite)

  • Laborator Explorari functionale
   Policlinica, Et. 1, cam. 90
   Medici
   - Dr. Petrea Carmen: Lu, Ma, Jo, Vi 7-14; Mi 13-20
   Asistenti medicali
   - Lu, Ma, Mi, Jo, Vi: 7-15/12-20
  • Programul cabinetelor din ambulator: descarcati scan al documentului original (in format PDF)

  Investigatii paraclinice

  Descarcati documentul (in format MS Word), continand lista investigatiilor paraclinice si preturile acestora


  Servicii medicale oferite

  CONDITIILE ACORDARII SERVICIILOR MEDICALE IN CADRUL
  SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA “Sf. Pantelimon” FOCSANI

  In conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 – 2022, Spitalul Judetean de Urgenta “Sf.Pantelimon” Focsani acorda servicii medicale sub forma de:

  • spitalizare in regim continuu – forma de internare prin care se acorda asistenta medicala preventiva, curativa, de recuperare si paliativa pe toata durata necesara rezolvarii complete a cazului respectiv, durata de spitalizare mai mare de 12 ore;
  • spitalizare in regim de zi – reprezinta o alternativa la spitalizarea continua pentru pacientii care nu necesita supraveghere medicala mai mare de 12 ore/vizita (zi).

  Asistenta medicala acordata la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta “Sf.Pantelimon"Focsani in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor.

  Servicii medicale furnizate in contract cu CASVN 2023 - 2024:

  Servicii medicale furnizate in contract cu CASVN 2023 - 2024: descarcati scan al documentului original (in format PDF)

  Factorii de care trebuie sa se tina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua:

  • severitatea semnelor si simptomelor prezentate de pacient;
  • predictibilitatea medicala a unei evolutii negative, nedorite a pacientului;
  • nevoia pentru si disponibilitatea analizelor/investigatiilor diagnostice;
  • epuizarea resurselor diagnostice si terapeutice in celelalte domenii de asistenta medicala.

  Prevenirea spitalizarilor continue considerate evitabile se va realiza prin diagnosticare precoce, abordare, tratament si monitorizare, respectiv supraveghere corespunzatoare, in ambulatoriu si in spitalizare de zi, dupa caz.

  SERVICII MEDICALE SPITALICESTI ACORDATE IN REGIM DE SPITALIZARE DE ZI – sunt acele servicii care nu necesita internare continua si au o durata de maxim 12 ore/vizita (zi).

  CRITERIILE DE INTERNARE IN SPITALIZARE DE ZI SUNT:

  • urgente medico-chirurgicale ce necesita supraveghere medicala pana la 12 ore in conditiile stabilite in prezentele norme, doar in unitatile sanitare cu paturi care acorda si asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit si tratamentul nu poate fi efectuat si/sau monitorizat in ambulatoriu.

  Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza biletului de internare eliberat de:

  • medicul de familie;
  • medicul de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
  • medicii din unitatile de asistenta medico-sociala;
  • medicii din centrele de dializa private aflate in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate/casa de asigurari de sanatate, dupa caz;
  • medicii care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie, cabinete de medicina dentara care nu se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, care se afla in structura spitalelor ca unitati fara personalitate juridica;
  • medicii de medicina muncii.

  NU SE SOLICITA BILET DE INTERNARE (cf. art. 89 alin. (2) din anexa 2 la HG nr. 696/2021), IN URMATOARELE SITUATII :

  • pentru spitalizare continua:
   • urgente medico-chirurgicale;
   • boli cu potential endemoepidemic, care necesita izolare si tratament;
   • bolnavi aflati sub incidenta art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie, si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital, precum si tratamentul pacientilor din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor-spital;
   • cazurile care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
   • transferul intraspitalicesc in situatia in care se schimba tipul de ingrijire;
   • transferul interspitalicesc;
   • pacientii care au scrisoare medicala la externare cu indicatie de revenire pentru internare.
  • pentru spitalizare de zi, daca se acorda servicii de:
   • urgenta medico-chirurgicala;
   • monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;
   • evaluare dinamica a raspunsului viroimunologic;
   • administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;
   • monitorizarea sifilisului genital primar si sifilisului secundar al pielii si mucoaselor;
   • rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului;
   • pacientii care au scrisoare medicala la externare cu indicatie de revenire pentru internare.

  Pacientii care prezinta un bilet de internare vor putea fi programati pentru internare, in functie de afectiune si de gravitatea semnelor si simptomelor prezentate si de disponibilitatea serviciilor unitatii spitalicesti solicitate, indiferent de forma de spitalizare.

  Serviciile medicale spitalicesti preventive, curative, de recuperare si paliative cuprind:

  • consultatii;
  • investigatii;
  • stabilirea diagnosticului;
  • tratamente medicale si/sau chirurgicale;
  • ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare;
  • cazare si masa, dupa caz, in functie de tipul de spitalizare.

  DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE:

  • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist sau scrisoare medicala pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;

  • Buletin sau carte de identitate in termen de valabilitate;

  • Cardul de sanatate in termen de valabilitate;

  • Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru pacientii carora nu le-a fost emis cardul de sanatate sau din anumite motive nu au card;

  Documente suplimentare necesare, pe categorii de pacienti:

  • Angajati: Adeverinta tip (in original) de la locul de munca din care sa reiasa calitatea de asigurat si numarul de zile de concediu medical de care s-a beneficiat in ultimele 12 luni /24 luni calendaristice;

  • Pensionari: Cuponul de pensie (pe cat posibil din ultima luna anterioara internarii) (original sau xerocopie);

  • Coasigurat: Adeverinta tip (in original) din care reiese calitatea de coasigurat si ca persoana in a carei intretinere este coasiguratul, plateste contributia datorata;

  • Elevi peste 18 ani si studenti si tineri sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca: Adeverinta din care reiese calitatea elev/student sau copie a carnetului de elev/student vizat la zi;

  • Pentru bolnavii inclusi in programele nationale de sanatate: Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;

  • Someri: Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM Vrancea ;

  • Beneficiari de ajutor social: Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;

  • Persoane incadrate in grad si tip de handicap: Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;


  Tarifele consultatiilor si ale analizelor medicale nedecontate de CJAS Vrancea

  Descarcati documentul (in format MS Word; documentul contine si valorile diverselor alte taxe percepute de spital)

  Modalitati de acces ale pacientilor catre spital

  - accesul catre Pavilionul Central se face dinspre intrarea din str. Cuza Voda 50-52, fiind accesibila atat pietonilor, cat si autovehiculelor; alternativ, exista posibilitatea accesului pietonal prin intrarea de pe str. Comisia Centrala, 2 bis (adresa valabila si pentru persoanele care vor sa ajunga la Directia unitatii (manager, secretariat, resurse umane, contabilitate). Transportul in comun este disponibil de asemenea - statiile din ambele sensuri fiind amplasate la 50-100 m de intrarea principala.
  - accesul catre Spitalul de Boli Infectioase se face pietonal sau cu autovehicule, prin intrarea din str. Comisia Centrala nr. 84; statiile de transport in comun se afla la distante de aprox. 200 m, inspre str. Cuza Voda
  - accesul catre sectia Pneumologie se face pietonal sau cu autovechicule, prin intrarea din str. Comisia Centrala nr. 35; statiile de transport in comun se aflat la distante de aprox. 300m, inspre str. Cuza Voda
  - accesul catre sectiile Psihiatrie, ORL si Dermatologie se face pietonal sau cu autovehicule, prin intrarea din str. Fundatura Comisia Centrala nr. 17; statiile de transport in comun se aflat la distante de aprox. 450m, inspre str. Cuza Voda
  - accesul catre Serviciul de Medicina Legala se face pietonal, prin curtea Spitalului sau cu autovehicule, prin intrarea dinspre str. Alecu Sihleanu 14

  Informatii privind internarea (documente necesare)

  Internarea in spitalizare continua sau de zi in Spitalul Judetean de Urgenta “ Sf. Pantelimon”

  1. Documente de referinta

  • Lg. nr.46/2003, privind drepturile pacientilor
  • Lg. nr. 95/2006 privind reforma in sanatate
  • Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
  • Ordinul MS nr.446/2017 pentru aprobarea Procedurilor , standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
  • HG nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru care reglemeteaza conditiile acordarii asistentei medicale ,a medicamentelor si dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022
  • Ordinul nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr 696/2021
  • Regulament intern;

  2.Generalitati

  Internarea este modalitatea prin care pacientul cu o anumita afectiune beneficiaza de asistenta medicala intr-o unitate cu paturi.

  In functie de tipul internarilor , acestea se pot clasifica in:

  • Internari –urgente medico-chirurgicale –situatiile in care e pusa in pericol viata pacientului . Se tine cont de faptul ca fiecare sectie/compartiment are obligatia de a asigura un numar de paturi libere, intre 5-10%din nr. total de paturi din sectie /compartiment.
  • Internarea realizata la recomandarea medicului de familie , medicul de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii ,indiferent de forma de organizare , medicii din unitatile de asistenta medico-sociala , medicii din centrele de dializa aflate in relatie contractuala cu CNAS.
  • Internarea prin transfer interspitalicesc
  • Internarea la cerere

  Conditii de internare general valabile pentru toate tipurile de internari cu exceptia urgentelor –medico-chirurgicale;

  Documentele necesare internarii:

  • Biletul de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist sau scrisoarea medicala acordata de catre medicii din ambulatoriul integrat al spitalului , aflati in relatie contractuala cu CJAS VN sau cu scrisoare medicala acordata la externare cu indicatia de revenire la internare.
  • Buletin de identitate/carte de identitate/documente pasaportale dupa caz
  • Certificat de nastere pentru copii pana in 18 ani
  • Adeverinta de salariat /student/elev/cupon de pensie
  • CARD SANATATE

  Cardul national de sanatate va fi obligatoriu la internarea in spital, pentru accesarea serviciilor medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua, cu exceptia urmatoarelor situatii:

  La internarea in spital , daca criteriul la internare este urgenta medico-chirurgicala nu se solicita bilet de trimitere(internare)

  Programarea internarilor:

  In functie de specificul fiecarei sectii/compartiment , de disponibilitatea paturilor-internarea poate fi programata . In vederea internarii programate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta “ Sf. Pantelimon” medicul curant:

  • Solicita biletul de trimitere de la medicul de familie /medicul specialist sau scrisoarea medicala acordata de medicii din ambulatoriu integrat al spitalului , aflati in relatie contractuala cu CJAS VN sau scrisoare medicala acordata cu indicatia de revenire la internare;
  • Informeaza pacientul despre diagnostic si procedurile care urmeaza a fi efectuate;
  • Informeaza pacientul cu privire la capacitatea spitalului de a asigura costurile tratamentului medical pe baza listei de asteptare;

  Criteriile de prioritate pentru accesul la serviciile oferite in cazul listelor de asteptare ce nu constituie urgente medicale sunt:

  • Starea clinica a pacientului;
  • Distanta dintre locuinta si spital;

  Programarea se face:

  Telefonic , prin centrala spitalului sau apeland direct numerele de telefon pentru sectiile / compartimentele exterioare , pacientul stabileste direct cu medicul data internarii.

  Direct –pacientul se prezinta la medic si este programat pentru internare intr-o data ulterioara , de comun acord.

  Pacientul va prezenta la internare:

  • Documente pasaportale-carte de identitate, buletin de identitate, certificat nastere
  • Card de sanatate/adeverinta CEAS
  • Dovada calitatii de asigurat –personalul din cadrul Triajelor pot verifica calitatea de asigurat a pacientului accesand baza de date cu asiguratii CNAS.
  • Biletul de internare semnat si eliberat de medicul din ambulatoriu/medicul de familie si vizat de medicul curant al sectiei in care urmeaza sa se interneze.

  Procedura de internare:

  Pacientul ce urmeaza a fi internat , se prezinta in triajul (fiecarei sectii) incepand cu ora 7.00 cu urmatoarele documente:

  • Bilet de trimitere pentru internare de la medicul de familie/medic specialist aflat in relatie contractuala cu CJAS VN sau scrisoare medicala acordata de medicii specialisti din ambulatoriu integrat al spitalului , aflati in relatie contractuala cu CJAS VN sau cu scrisoare medicala acordata la externare cu indicatia de revenire la internare.
  • Dovada calitatii de asigurat(adeverinta de salariat, cupon pensie, asigurare facultativa)
  • Copie carte identitate/buletin de identitate
  • Card de sanatate

  Registratorul medical/asistentul medical cu atributii de registrator /operator date, verifica calitatea de asigurat a pacientului in baza de date a CNAS –Verificare asigurat

  Dupa verificarea calitatii de asigurat (asigurat/neasigurat, CNP inexistent in SIUI) se opereaza internarea in aplicatia utilizata de unitatea sanitara (Hospital Manager). Foii de observatie clinica generala (FOCG) i se va aloca un numar , registratorul medical /asistent medical cu atributii de registrator/operator date, va nota pe FOCG (in format letric) numarul foii(alocat de aplictie) data si ora internarii si se va atasa dovada calitatii de asigurat, biletul de internare eliberat de medic familie/medic specialist sau scrisoare medicala acordata de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, aflati in relatie contractuala cu CJAS VN sau scrisoare medicala acordata la externare cu indicatia de revenire la internare, acordul pacientului informat. Se va semna internarea pacientului cu cardul national de asigurari de sanatate in aplicatia utilizata de unitatea sanitara IW CEAS.

  Internarea pacientilor prin structura UPU

  Unitatea de primiri urgente este deschisa tuturor pacientilor asigurati sau neasigurati care solicita acordarea asistentei medicale de urgenta in urma aparitiei unor acuze acute sau pe fondul unor afectiuni cronice.

  La sosirea pacientilor , in urma efectuarii triajului , pacientii din UPU sunt examinati de medicii din garda din aceste structuri , care vor decide investigatiile necesare si medicii de specialitate care urmeaza sa fie chemati in vederea acordarii consultului de specialitate , daca considera necesar.

  Internarea copilului minor

  La internarea pacientului minor , insotitorul prezinta urmatoarele documente:

  • Biletul de trimitere pentru internare de la medicul de familie/medic specialist aflat in relatie contractuala cu CJAS VN sau scrisoarea medicala acordata de medicii din ambulatorul integrat al spitalului , aflati in relatie contractuala cu CJAS VN sau scrisoare medicala acordata la externare cu indicatia de revenire la internare.
  • Copie dupa certificatul de nastere
  • Adeverinta de elev

  Copii beneficiaza de asigurare obligatorie , conditiile fiind inregistrarea acestora in SIUI (Sistem Informatic Unic Integrat) , platforma informatica a CNAS , unde sunt inregistrati toti asiguratii.Copii minori pot fi internati cu insotitor.

  Pentru pacientul minor care se prezinta in serviciul UPU nu este solicitat biletul de trimitere(internare)

  Internarea pacientului adult/minor – fara discernamant

  Internarea intr-o unitate spitaliceasca a pacientilor ce prezinta instabilitate psihica se face numai din considerente medicale.

  Orice pacient internat voluntar intr-un serviciu de sanatate are dreptul de a se externa la cerere , in orice moment ,cu exceptia cazului in care sunt intrunite conditiile care justifica mentinerea internarii impotriva vointei pacientului.

  Procedura de internare nevoluntara se aplica numai dupa ce toate incercarile de internare voluntare au fost epuizate.

  O persoana poate fi internata prin procedura de internare nevoluntara numai daca un medic abilitat hotaraste ca persoana sufera de o tulburare psihica si considera ca din cauza acestei tulburari psihice exista pericolul imitent de vatamare pentru sine sau pentru alte persoane.

  Solicitarea internarii nevoluntare a unei persoane se realizeaza de catre:

  • Medicul de familie sau medicul psihiatru care are in ingrijire aceasta persoana
  • Familia persoanei
  • Reprezentantii serviciilor abilitate ale administratiei publice locale
  • Reprezentantii politiei si jandarmeriei , parchetului sau al pompierilor

  Motivele solicitarii internarii nevoluntare se certifica sub semnatura de catre persoanelor mentionate mai sus cu specificarea propriilor date de identificare , descrierea circumstantelor care au condus la solicitarea de internare nevoluntara, a datelor de identitate ale persoanei in cauza si a antecedentelor medicale in cauza.

  Internarea pacientului asigurat/neasigurat

  Conform legii asigurarilor de sanatate in vigoare, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.

  Serviciile medicale decontate de catre CNAS sau Casa OPSNAJ pe toata perioada spitalizarii indiferent daca pacientii au sau nu calitatea de asigurat si se regasesc in SIUI (Sistem Informatic Unic Integrat).

  Pacientii asigurati beneficiaza de pachetul maximal de servicii medicale.

  Internarea pacientilor neasigurati se realizeaza prin structura UPU , beneficiind de servicii medicale de urgenta , medicul curant avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa-l externeze daca serviciile medicale de urgenta nu se mai justifica. Pentru spitalizarea continua , la solicitarea pacientului se poate continua internarea in regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicesti de catre pacient pentru perioada in care serviciile medicale nu mai reprezinta urgenta.


  Externarea in spitalizare continua sau de zi in Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Pantelimon”

  1. Documente de referinta

  • Lg. nr.46/2003, privind drepturile pacientilor;
  • Lg. nr. 95/2006 privind reforma in sanatate;
  • Ordinul 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
  • Ordinul MS nr.446/2017 pentru aprobarea Procedurilor , standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
  • HG nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru care reglemeteaza conditiile acordarii asistentei medicale ,a medicamentelor si dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022;
  • Ordinul nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr 696/2021;
  • Regulament intern;

  2. Generalitati

  In functie de evolutia bolii pacientului , medicul curant va stabili data externarii care va fi comunicata pacientului sau , in anumite situatii , apartinatorului , cu o zi inainte sau cel tarziu in dimineata zilei externarii.

  Externarea se face dupa ora 12.00, asistenta de serviciu va inmana bolnavului toate documentele medicale, actul de identitate, iar infirmiera ii preda efectele.

  Medicul curant raspunde de corectitudinea intocmirii FOCG/FSZ in toate casutele prevazute de formularul tipizat, acest lucru este obligatoriu pentru raportarea de catre spital si validarea cazului in circuitul SNSPMS-CAS VN , se vor nota obligatoiu procedurile chirurgicale , toate interventiile chirurgicale concomitente sau ulterioare , de asemeni consemnarea protocolului operator in FO si Registrul de Protocoale operatorii, in primele 12h de la interventie , se va consemna zilnic evolutia si indicatiile de tratament punctual, se va consemna epicriza de externare si introducerea ei in sistemul informatic pentru generarea automata a scrisorii medicale electronice, biletul de iesire si decontul. In ziua exernarii pacientul este scos de la foaia de alimentatie zilnica.

  La terminarea tratamentului, externarea pacientilor se face pe baza biletului de iesire din spital , intocmit de medicul curant ,cu aprobare medicului sef de sectie , sau a medicului care asigura coordonarea de specialitate.

  La externare pacientul va primi biletul de externare din spital impreuna cu scrisoarea medicala , de asemenea pacientul va primi informatiile necesare privind afectiunea lui, tratamentul medical necesar, inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semn sau simptome.

  Pacientul poate parasi spitalul la cerere ,dupa ce in prealabil a fost instiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Acestea se consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului , in foaia de observatie.

  Posibilitatea parasirii spitalului la cerere nu se aplica in cazul :pacientilor psihici aflati in internare nevoluntara.

  Dintre activitatile efectuate la externarea pacientului:

  Medicul curant stabileste diagnosticele de externare , efectueaza codificarea DRG si codifica procedurile efectuate – foaia de observatie , precizeaza starea la externarea pacientului - vindecat, ameliorat, stationar.

  Codificarea de catre asistenta medicala a procedurilor care au fost efectuate (administrare medicamente, recoltari, pansamente, monitorizari, etc.) – foie de observatie.

  Inregistrarea de catre registrator medical / asistenta cu atributii de registrator / operator de date.in aplicatia HM a datelor din FO – diagnostic principal , diagnostice secundare, proceduri, investigatii paraclinice, epicriza corect si complet.

  Medicul curant completeaza Biletul de externare si Scrisoarea medicala care vor ajunge la medicul de familie.

  Biletul de externare si Scrisoarea medicala vor fi completate in doua exemplare , un exemplar se ataseaza la Foaia de Observatie , iar celalalt se inmaneaza pacientului.

  Medicul curant va stabili si consemna in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele:

  • Diagnosticul de externare
  • Starea pacientului la externare
  • Tratamentul medical pe care sa-l urmeze
  • Indicatii privind regimul alimentar si de viata
  • Data controlului medical
  • Numarul de zile de concediu medical

  In cazul externarii pacientului la cerere , i se explica riscurile la care se expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului , iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.

  Externarea se poate face la solicitarea pacientului sau apartinatorilor, in ambele cazuri acest lucru se consemneaza in FO cu semnatura solicitantului. Externarea la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile si in alte cazuri prevazute de lege.

  Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

  • Bilet de externare
  • Scrisoare medicala
  • Certificat de concediu medical (dupa caz)
  • Adeverinta medicala (dupa caz)
  • Reteta medicala
  • Decont de chetuieli pentru serviciile medicale primite

  Medicul curant completeaza toate documentele privind externarea pacientului, le semneaza si parafeaza, iar medicul sef de Compartiment verifica completarea integrala si corecta dupa care contrasemneaza si parafeaza documentele de externare.

  Asistenta medicala de salon/de serviciu ,cand este cazul( la indicatia medicului) , anunta familia pacientului nedeplasabil privind externarea.

  Inchiderea dosarului de ingrijire;

  Cardul national de sanatate va fi obligatoriu la externarea din spital pentru semnarea electronica a serviciilor medicale acordate ,in perioada spitalizarii.

  Registratorul (persoana desemnata cu inregistrarea datelor pacientilor in format electronic)

  • Redactarea si listarea biletului de externare a pacientului
  • Stampilarea biletului de externare a pacientului
  • Completarea in format electronic a FOCG/FSZ cu procedurile aferente

  Infirmierul/ingrijitoarea /brancardierul

  Insotirea pacientului de la salon pana la iesirea din spital in caz de necesitate.

  In cazul pacientilor considerati netransportabili, externarea se va face cu ambulanta.


  Coplata

  Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Pantelimon” Focsani incaseaza o coplata in valoare de 10 lei pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua. Exceptie fac serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala.

  Spitalul Judetean de Urgenta “Sf Pantelimon” Focsani incaseaza o coplata in valoare de 10 lei pentru serviciile de medicina fizica si de reabilitare din bazele de tratament, pe toata seria de proceduri ( 4 proceduri * 10 zile ).

  Categoriile de asigurati scutite de coplata prevazute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

  “ART. 225”

  • Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224, dupa cum urmeaza:
   • copiii pana la varsta de 18 ani;
   • tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii;
   • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
   • persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri;
   • toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale;
   • persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane;
   • persoanele retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse, care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva.
  • Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f) sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224 si in cazul in care nu detin cod numeric personal, in termen de maximum un an de zile de la data primei prezentari la furnizorul de servicii medicale.
  • Persoanele prevazute la alin. (2) care solicita servicii medicale, vor declara ca nu sunt inregistrate in registrele de stare civila, cu exceptia copiilor de pana la 14 ani si a persoanelor cu handicap, pentru care declaratia se formuleaza de catre persoanele care le insotesc la furnizorul de servicii medicale.
  • In toate cazurile in care se vor aplica prevederile alin. (2) furnizorii de servicii medicale vor anunta de indata organele de politie si serviciile de asistenta sociala din raza teritoriala a furnizorului de servicii medicale, in vederea efectuarii procedurilor de inregistrare a nasterii acestor persoane in registrele de stare civila conform legii sau identificarii lor, dupa caz.
  • Fapta persoanei privind declararea neconforma cu realitatea constituie infractiune de fals privind identitatea si se pedepseste conform prevederilor Codului penal."


  Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din Spitalul Judetean de Urgenta “Sf.Pantelimon” Focsani incepand cu 01.06.2022

  Cuantumul alocatiei de hrana in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta “Sf.Pantelimon”Focsani incepand cu data de 01.06.2022, pe categorii de pacienti sau insotitorii acestora, s-a stabilit in conformitate cu ORDINUL 1488 31/05/2022.

  Nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice:

   

  Pacienti spitalizati-copii si adulti22
  Bolnavi TBC si HIV/SIDA33
  Bolnavi hepatita, neoplazici-copii si adulti 33
  Bolnavi diabet-copii si adulti33
  Bolnavi arsi33
  Bolnavi in leprozerii33
  Lauze22
  Insotitori22

  Recuperarea activa a pacientului

  Programul de recuperare este constituit din totalitatea procedeelor care ajuta la recuperarea fizica si psihica a pacientilor care au suferit de diferite afectiuni.

  Reabilitarea trebuie instituita cat mai curand posibil, pentru a asigura desfasurarea unei vieti normale.

  Metodele de reabilitare difera de la o persoana la alta, insa au acelasi scop si anume:

  – dobandirea unui status functional, care sa ofere independenta si ajutor minim din partea celorlalte persoane;

  – acomodarea fizica si psihica a persoanei cu schimbarile determinate de boala;

  – integrarea corespunzatoare in familie si comunitate.

  Functiile motorii (folosirea membrelor, mersul) se recupereaza dupa un interval relativ scurt de timp, de aceea este foarte important ca reabilitarea si recuperarea fizica sa se inceapa cat mai curand posibil. Pacientul este incurajat sa se ridice din pat si sa incerce sa faca cativa pasi. in unele cazuri acest proces poate sa dureze pana ce pacientul isi reface forta musculara si invata sa paseasca din nou (invata sa mearga a doua oara).

  Recuperarea initiala variaza de la un pacient la altul, in functie de mai multi factori, precum: afectiunea de care a suferit, varsta pacientului si bolile asociate.

  De asemenea, recuperarea necesita multa rabdare si sprijin din partea personalului sanitar, precum si a familiei si prietenilor.

  Reabilitarea initiala continua si dupa externarea sau transferul pacientului intr-o alta sectie medicala (de recuperare medicala).

  Programul de reabilitare include:

  – o serie de exercitii fizice,

  – tratament medicamentos (daca este necesar),

  – consiliere psihologica,

  – incurajarea activitatilor sociale (plimbarile, cititul etc),

  – participarea in diferite programe educationale,

  – stil de viata sanatos,

  – incurajarea unor activitati care ii pot oferii independenta necesara desfasurarii unei vieti normale.

  Reabilitarea este un proces indelungat care poate sa devina frustrant si care poate sa declanseze episoade recurente de depresie. in acest caz se recomanda consilierea psihologica si tratamentul medicamentos de specialitate. Tulburarile de limbaj si comunicare pot incetini recuperarea pacientului, astfel ca reintegrarea sociala poate fi, de asemenea, mai grea. Este bine ca pacientul sa discute cu familia despre frustrarile pe care le are, pentru a trece mai usor peste acestea.

  Stilul sanatos de viata

  Este compus din:

  – odihna (somnul), odihna activa si managementul stresului (managementul energiei),

  – alimentatia sanatoasa si hidratare,

  – munca si miscarea,

  – educatia,

  – natura – factorii naturali.
  Odihna: 7-9 ore pe zi – cine doarme mai putin sau mai mult isi scurteaza viata.

  Odihna prin somn, cel mai sanatos somn este noaptea intre ora 22:00 – 23:00 pana la 6:00 – 07:00 dimineata.

  Odihna poate sa fie si activa. Odihna activa sau sa faci ceva ce te destinde, ce te relaxeaza, sa faci ce-ti place in viata: dans, inot, munca placuta intensa, miscare, exercitiu fizic sau sport intens, cititul unei carti, ascultarea muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc (prin natura), etc.

  Alimentatia sanatoasa: mai putina mancare animala, proteina, grasime animala (lapte, branza, carne, oua si derivate din acestea) si mai multa mancare vegetala cum recomanda din ce in ce mai multi doctori nutritionisti.
  Hidratarea: 6-10 pahare de apa pe zi, de preferat minim 7-8 pahare (2 litri) de apa pe zi (apa si NU cafea, bauturi dulci sau acidulate, sucurile de pe piata, de preferat apa plata sau chiar de la robinet – cine isi permite poate pune un filtru pe baza de carbune).
  Munca si miscarea: munca (de preferat intensa) 8 ore pe zi. Miscarea intensa in urma careia sa se transpire (mai ales pentru cei care au munca sedentara, munca de birou, etc.) minim 1 h pe zi sau lucrul in gospodarie, exercitii fizice, sportul, chiar urcatul scarilor si mersul pe jos minim 30-45 minute pe zi este sanatos.
  Activitati fizice si controlul greutatii.
  Managementul stresului (managementul energiei): sa luam viata asa cum este cu bune si mai putin bune, sa nu lasam necazurile, stresul sa ne doboare altfel sistemul imunitar va scadea si la un om cu sistemul imunitar scazut vor aparea iminent boli, afectiuni grave si chiar fatale: obezitate, cancer, diabet, boli cardiovasculare (BCV), atac vascular cerebral (AVC), etc.
  Sa gasim metode de a ne relaxa, de a ne detasa de stresul zilnic care ne poate aduce boli in viata astfel: ascultand muzica ce ne relaxeaza, sau citind o carte, iesind cu prietenii sau animalele de companie in zone cu verdeata in care ne putem oxigena creierul si sa ne simtim mai bine, sa facem miscare, exercitii fizice. Sportul face ca sistemul imunitar sa fie mai rezistent si sa ne simtim mai bine sa fim mai rezistenti la stres si sa prevenim si chiar sa vindecam bolile care au fost declansate de un stil de viata nesanatos.

  Educatia (care include si autoeducatia, dezvoltarea personala): Educatia este un alt factor important care intra in componenta stilului de viata sanatos. Stilul de viata sanatos inseamna sa ne schimbam modul de a trai dar si modul de gandire (nesanatos) cu un mod de trai si de gandire sanatoasa constructiva, pozitiva.

  Sa renuntam prin informare, educare, auto educare la obiceiurile proaste, nesanatoase si sa le inlocuim prin obiceiuri bune, sanatoase pentru noi si cei din jurul nostru.

  Elemente principale de lupta impotriva durerii cronice

  Durerea cronica este larg privita ca reprezentand boala insasi. Ea poate fi mult inrautatita de catre factorii de mediu si cei psihologici. Durerea cronica persista o perioada de timp mai lunga decat durerea acuta si este rezistenta la majoritatea tratamentelor medicale. Ea poate si adesea chiar cauzeaza probleme grave pentru pacient. Semnalele dureroase raman active in sistemul nervos timp de saptamani, luni sau ani. Efectele fizice includ tensiunea musculara, mobilitatea limitata, lipsa de energie si schimbari in pofta de mancare. Efectele emotionale includ depresie, suparare, anxietate si teama de reimbolnavire. O asemenea teama poate impiedica persoana sa revina la munca sa obisnuita sau la distractiile sale.

  Acuzele frecvente de durere cronica includ:

  • durerea de cap,
  • durerea dorso-lombara,
  • durerea legata de cancer,
  • durerea artritica,
  • durerea neurogena (durerea rezultata din lezarea nervilor),
  • durerea psihogena (durerea datorata nu unei boli trecute leziuni sau vreunui semn vizibil de leziune interioara).

  Tratamentul durerii cronice de regula implica medicamente si terapie. Medicamentele folosite pentru durerea cronica includ analgezice, antidepresive si anticonvulsivante. Diferite tipuri de medicamente ajuta persoanele cu diferite tipuri de durere. De obicei, folositi medicamente cu actiune de lunga durata pentru durerile constante. Medicamentele cu actiune de scurta durata trateaza durerile trecatoare.

  Unele tipuri de terapie ajuta la reducerea durerii dvs. Fizioterapia (cum este stretching-ul) precum si sporturile cu impact redus (cum sunt mersul pe jos, inotul sau bicicleta) pot ajuta la reducerea durerii. Totusi, prea mult sport sau deloc poate dauna pacientilor cu dureri cronice. Terapia ocupationala va invata cum sa va adaptati ritmul si cum sa va realizati sarcinile obisnuite astfel incat sa nu va dauneze. Terapia comportamentala va poate reduce durerea prin metode (cum este meditatia sau yoga) care va ajuta sa va relaxati. Poate ajuta si la scaderea stresului.

  Schimbarile de stil de viata sunt o parte importanta din tratamentul durerii cronice. Somnul adecvat noaptea si nu motaitul ziua trebuie sa ajute. Renuntarea la fumat de asemenea, deoarece nicotina din tigari poate face ca anumite medicamente sa fie mai putin eficiente. Fumatorii au mai multe dureri decat nefumatorii.

  Majoritatea tratamentelor pentru durere nu va vor anula complet durerea. in schimb, tratamentul va reduce gradul de durere pe care il aveti si de cate ori apare. Vorbiti cu doctorul pentru a afla cel mai bun mod de a va controla durerea.

  Sursa:
  Centrul Medical Nova-Vita Targu Mures